Tirana Throwdown 2023

Mullet Tirana,Albania * 19/05/23 - 21/05/23

Tirana Throwdown 2023

Welcome to the Tirana Throwdown 2023! Register now!

REGISTER HERE

EVENT DETAILS

ENG
Tirana Throwdown 2023
is the first and largest event of this type that takes place in the territory of the Republic of Albania. The event will take place in the fields of "Football Republic", in Barbas, Tirana. In its first edition, Tirana Throwdown will be held on May 19-20-21, where respectively on May 19 the opening of the event and the workout briefing will take place, while on May 20 and 21, the competitions will take place divided into 5 workouts in total, including the final race.

Registration for all participating athletes will open on March 04, 2023 and will be done through the Reventy platform (reventy.com). Registrations will last until May 10, 2023, at 12:00. Also, the organizers of Tirana Throwdown reserve the right to close the registrations even before this deadline, if the maximum number of participating athletes is met.

To be part of the TIRANA THROWDOWN, each athlete must:

 • To have reached the age of 18 on the date of the start of the event.
 • To have paid the fee of 30 euros for participation in the event by May 10, 2023.
 • To meet the participation standards for each category
 • To have signed the Declaration of Release from Responsibility together with the Privacy rules.

Registration fees are non-refundable for any reason and registrations are not transferable to any other person for any reason.

ALB

Tirana Throwdown 2023 është eventi I parë dhe më I madh I këtij lloji që zhvillohet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Eventi do të zhvillohet në fushat e “Football Republic”, në Barbas, Tiranë. Në edicionin e tij të parë, Tirana Throwdown do të mbahet në datat 19-20-21 Maj, ku përkatësisht në datën 19 Maj do bëhet hapja e eventit dhe briefing i workoutetve, ndërsa në datat 20 dhe 21 Maj, do të zhvillohen garat të ndara në 5 workoute gjithsej, përfshirë dhe garën finale.

Regjistrimet për të gjithë atletët pjesmarrës do të hapen në datën 04 Mars 2023 dhe do të kryhen nëpërmjet platformës Reventy (reventy.com). Regjistrimet do zgjasin deri në datën 10 Maj 2023, ora 12:00. Gjithashtu organizatorët e Tirana Throwdown rezervojnë të drejtën për të mbyllur edhe përpara këtij afati regjistrimet, nëse plotësohet numri maksimal i atletëve pjesmarrës.

Për t'u bërë pjesë e TIRANA THROWDOWN, çdo atlet duhet:

 • Të ketë mbushur moshën madhore 18 vjeç në datën e fillimit të eventit.
 • Të ketë paguar tarifën prej 30 eurosh për pjesmarrje në event brenda datës 10 Maj 2023.
 • Të arrijë të përmbushë standartet e pjesmarrjes për secilën kategori
 • Të ketë nënshkruar Deklaratën e Lirimit nga Përgjegjësia së bashku me rregullat e Privacy.

Tarifat e regjistrimit nuk janë të kthyeshme për asnjë arsye si dhe regjistrimet nuk janë të transferueshme tek asnjë person tjetër për asnjë arsye.

___________________

ENG - Winners Prizes
Tirana Throwdown will distribute a large number of prizes that go up to the value of 12,000 Euros.

ALB - Çmimet e Fituesve
Tirana Throwdown do shpërndajë një numër të madh çmimesh që shkojnë deri në vlerën 12,000 Euro.

___________________

Divisions
ENG
 - In Tirana Throwdown, athletes will compete in 5 categories, specifically:
ALB - Në Tirana Throwdown, atletët do të garojnë në 5 kategori, konkretisht:

 • Elite Women
 • Elite Men 
 • Scaled Women
 • Scaled Men
 • Scaled Masters Men (+39)

___________________

ENG - The Race
The race will be divided into 2 days, namely the first day will have 2 workouts and the second day will have 3 workouts, where the last workout will be the final.
The starting time of each battery and the participants in each of them will be announced to the athletes a few days before the competition. It is the personal responsibility of the athletes to be at the venue of the event at the designated time to start the competition. If they are not there in time for any reason, then they cannot compete in another battery at another time. At the end of the first day of competition, the batteries for the second day will change based on the performance of the athletes and each of the athletes will be notified in advance of the time at which their battery will compete. At the end of each race, the participating athletes will be scored, where the athlete who came first in a workout will receive 1 point, the athlete who came second will receive 2 points, and so on. At the end of the 4 workouts, the final points will be collected, where the 10 athletes ranked first for each category will be part of the final competition. In the final race, the points will have a double value, where the athlete who takes the first place will be evaluated with 2 points, the athlete who takes the second place will be evaluated with 4 points and so on. The points obtained during the final will be added to the points obtained in the previous 4 stages, where at the end, the winner will be announced. In the event of a tie between two or more athletes during the event, the following tie policy applies: 

First, it will be taken into consideration which athlete is ranked first most often. The one with the most rankings in the first place will be declared the winner. If there is still a tie, it will be examined how many times each athlete has been ranked second, and if there is still a tie, we move on to ranking third, fourth and so on.

If after all these steps, the athletes are tied again, the ranking in the final race will be taken into consideration.

ALB - Gara
Gara do të ndahet në 2 ditë, përkatësisht dita e parë do ketë 2 workoute dhe dita e dytë do ketë 3 workoute, ku workouti I fundit do jetë edhe finalja.
Ora e fillimit të secilës bateri dhe pjesamrrësit në secilën prej tyre, do u bëhen me dije atletëve disa ditë përpara garës. Është përgjegjësi personale e atletëve që të jenë në vendin e organizimit të eventit në kohën e përcaktuar për të filluar garën bateria e tij. Nëse nuk janë aty në kohë për çfarëdo arsye, atëherë ata nuk mund të konkurrojnë në një bateri tjetër në një kohë tjetër. Në fund të ditës së parë të garës, bateritë për ditën e dytë do të ndryshojnë në bazë të performancës së atletëve dhe secilit prej atletëve do të njoftohet paraprakisht për orën në të cilën do zhvillojë garën bateria e tij. Në fund të secilës garë, do bëhet edhe pikëzimi i atletëve pjesmarrës, ku atleti që ka dalë i pari në një workout, do marrë 1 pikë, atleti që ka dalë I dyti do marrë 2 pikë dhe kështu me rradhë. Në fund të 4 workouteve, do bëhet edhe mbledhja e pikëve përfundimtare, ku 10 atletët e renditur në vendet e para për çdo kategori, do bëhen pjesë e garës finale. Në garën finale, pikët do kenë vlerë të dyfishtë, ku atleti që merr vendin e parë do vlerësohet me 2 pikë, atleti që merr vendin e dytë do vlerësohet me 4 pikë dhe kështu me rradhë. Pikët e marra gjatë finales, do i bashkohen pikëve të marra në 4 fazat e mëparshme, ku në përfundim, do shpallet dhe fituesi. Në rast të një barazimi midis dy ose më shumë atletëve gjatë ngjarjes, zbatohet politika e mëposhtme e barazimit:

Fillimisht do merret në konsideratë se cili atlet është renditur në vendin e parë më shpesh. Ai me më shumë renditje në vendin e parë do shpallet fitues. Nëse ka ende një barazim, do shqyrtohet se sa herë është renditur secili atlet i dyti, e nëse përsëri janë barazim, kalojmë tek renditja në vend të tretë, të katërt e kështu me rradhë.

Nëse pas të gjithë këtyre hapave, përsëri atletët janë barazim, do merret në konsideratë renditja në garën finale.

 

ENG - Maximum Number of Participants
400 athletes

ALB - Numri maksimal i pjesëmarrësve
400 sportistë

___________________

ENG - No-Acceptance Clause
The organizers of the event reserve the indisputable and non-appealable right to accept or reject the registration of an athlete if the rules established by them are violated.

ALB - Klauzola Mos Pranimi
Organizatorët e eventit rezervojnë të drejtën e padiskutueshme dhe të paapelueshme për të pranuar ose refuzuar regjistrimin e një atleti nëse shkelen rregullat e vendosura nga ata.

___________________

ENG - Division Standards
To compete in each of the 5 categories, athletes must meet the main standards that each of these categories has, specifically:

ALB - Standardet e Divizionit
Për të garuar në secilën prej 5 kategorive, atletët duhet të përmbushin standartet kryesore që ka secila prej këtyre kategorive, e konkretisht:

Elite Women

 • Snatch 55kg
 • Clean & Jerk 65kg
 • Double Dumbell 15kg
 • Double Unders
 • Pull-Ups
 • HS Walk
 • Climbs

Elite Men 

 • Snatch 80kg
 • Clean & Jerk 100kg
 • Double Dumbell 22.5kg
 • Double Unders
 • Muscle-Ups
 • HSPU
 • Toes to Bar
 • Rope Climbs

Scaled Women

 • Snatch 25kg
 • Clean & Jerk 40kg
 • Deadlift 60kg
 • Double Dumbell 10kg
 • Single Unders
 • Pull-Ups
 • Push-Ups
 • Knees to Elbow

Scaled Men

 • Snatch 40kg
 • Clean & Jerk 55kg
 • Deadlift 100kg
 • Double Dumbell 15kg
 • Single Unders
 • Pull-Ups
 • Push-Ups
 • Toes to Bar

Scaled Masters Men (+39)

 • Snatch 40kg
 • Clean & Jerk 55kg
 • Deadlift 100kg
 • Double Dumbell 15kg
 • Double Unders
 • Pull-Ups
 • Push-Ups
 • Toes to Bar

___________________

Rules of Conduct and Judges' Decisions
The Tirana Throwdown Referee Team has the final authority on all requests and complaints that athletes may have.

The HEAD JUDGE is the figure entrusted with the management of the EVENT and is the subject of reference for any question regarding the Workouts. Judges are trained and skilled in managing any situation during the competition. Each battery shall have its own leader, who may be the leader of the umpires or another person designated by him, and has the authority to directly interfere with the judgment of an umpire by overturning or affirming a decision of the umpire.

Athletes must agree to behave fairly and by applying the universal principles of fair play: manipulations and attempts to cheat, disturbing or disruptive behavior to the smooth running of the event, violent and insulting comments, or any other behavior intended to offend, hurt or damage the image of the event or the participants in this event will be punished by the leader of the race up to exclusion from the race. They may also be penalized in the classification for all unsportsmanlike conduct and any possible attitude intended to harm the event organizers, participants, sponsors, spectators and others present or to prevent other competitors from participating in the competition in fair and correct way.

The organizers also reserve the right to pursue any possible case for any possible compensation of damages.

Complaints of Athletes
Only athletes have the right to submit an appeal during competitions, within two hours of the end of their battery, and only after paying an appeal fee of 30 euros. The necessary condition for the review of the Complaint is the completion of the relevant form. If the outcome of the appeal is in favor of the athlete, he will be reimbursed. The Chief Judge reserves the right to reject a request and all his decisions are final, with no right of further appeal. Tirana Throwdown will not accept any request two hours after the end of the relevant battery. Videos, photos, phone recordings or any other media will NOT constitute a basis for changing or modifying the judge's decision or result. The head judge can only use the footage that will be provided by the organizers of the event. Attendees (spectators, athletes, coaches, etc.) are not allowed to use drones during the event for any reason.

The following are examples of events or actions that an athlete may appeal (counting, data errors or equipment failures) but do not represent an exhaustive list:

 • Inconsistency of the data of the result sheet with the final table
 • Error in counting correct repetitions (eg total number of repetitions)
 • Inconsistency or error in uploading results
 • Equipment or monitor failure that was not the athlete's responsibility
 • Error in directing the sequence of exercises by the judge
 • Action by an athlete or other person that impeded his progress

The following are examples of events or actions that an athlete may not appeal, but do not represent an exhaustive list:

 • Squats
 • Direction of hips, knees and arms
 • Stabilizing the weights in the overhead position

Notes
Some typical moves may qualify for review; for example, rope climb or handstand walk.Due to the extended time required to complete a rep compared to other faster movements (eg, squat or push press reps), complaints involving a questionable "no rep" can and should be are taken into account in these cases.

In practice, athletes cannot file a complaint against another competing athlete. However, gross errors brought to the attention of the judging team may be investigated in the interest of the fair running of the event.

Access to the Field
Only the athlete, one coach per gym, referees, volunteers and competition organizers have access to the competition field following safety protocols. Fans can only enter the areas dedicated to sponsors and the central stand, always outside the security perimeter. The warm-up area, according to the entry rules, can be accessed by athletes in accordance with the protocols, at the times and in the ways established, according to the competition calendar, 20 minutes before the start of the battery in which the athlete participates.

Drug Policy
Athletes disqualified from any other competition for use of performance-enhancing drugs are not permitted to participate in the Tirana Throwdown while their ban is in effect. In addition, Tirana Throwdown has the right to cooperate with international anti-doping organizations if requested. Also if required, athletes participating in the event will have to cooperate by participating in drug testing programs. If an athlete avoids, refuses or fails to submit to a drug test, then Tirana Throwdown has the right to exclude him from the event. 

Registration Period
Open: Saturday 25, February 00:01
Close: Wednesday 10, May 23:59

Games Period
Start: Friday 19, May 09:00
Final: 
Sunday 21, May 18:00

ENG - Check-In
All athletes must check-in at the place where the event will take place, on Friday 19.05.2023, from 18:00-20:00 according to the local time of Albania. The briefing will take place from 20:15-21:15.

If an athlete misses check-in, then he will have the last chance to check-in on Saturday, 20.05.2023, between 07:00-07:45 and there will not be a second chance for briefing.
At the time of check-in, the athlete must have a printed copy with him.

ALB - Check-In
Të gjithë atletët duhet të bëjnë check-in në vendin ku do zhvillohet eventi, të premten në datën 19.05.2023, prej orës 18:00-20:00 sipas kohës lokale të Shqipërisë. Briefing do të zhvillohet nga ora 20:15-21:15.

Nëse një atlet humbet check-in, atëherë ai do të ketë mundësinë e fundit për check-in të shtunën, datë 20.05.2023, midis orës 07:00-07:45 ndërsa nuk do ketë një mundësi të dytë për briefing.
Në momentin e check-in, atleti duhet të ketë me vete të printuar

ALB

Deklarata e Lirimit nga Përgjegjësia dhe rregullat e Privacy
(Ju lutem lexoni me kujdes pasi ndikon në të drejtat tuaja ligjore)

Supozimi i shprehur i rrezikut
Unë pajtohem dhe pranoj se pjesmarrja në Tirana Trowdown, përfshin edhe rreziqe të ndryshme përsa i përket dëmtimeve, rrëzime që mund të rezultojnë në lëndime të rënda, lëndime për shkak të pakujdesisë nga ana ime ose nga njerëzit e tjerë përreth meje, lëndim për shkak të përdorimit jo të rregullt të pajisjeve, çdo dëmtim serioz personal ose përkeqësim i shëndetit (p.sh. muskulo-skeletor, kardiovaskulare, neurologjike etj.) ose ndonjë rrezik për dëmtim të pronës.

Jam dakord dhe e pranoj që ndonjë nga këto rreziqe të lartpërmendura mund të rezultojë në lëndim serioz ose vdekje për mua por pohoj se jam i informuar dhe plotësisht i vetëdijshëm për rreziqet e rabdomiolizës dhe e pranoj se Tirana Trowdown, nuk mban përgjegjësi në rast të ndonjë lëndimi ose vdekjeje ose dëmtimi e pronës për shkak të mosfunksionimit dhe/ose dëmtimit të vendit të ngjarjes.

Unë me dëshirë dhe shprehimisht marr përgjegjësinë e plotë për rreziqet ndaj të cilave jam i ekspozuar dhe pranoj përgjegjësinë e plotë për çdo lëndim, dëmtim ose vdekje që mund të rezultojë nga pjesëmarrja në Tirana Trowdown 2023.

Deklaroj me përgjegjësi të plotë që nuk kam dëmtime fizike apo sëmundje që do të rrezikojnë veten apo të tjerët dhe nuk vuaj nga ndonjë gjendje shëndetësore e cila mund të përkeqësohet nga pjesëmarrja në Tirana Trowdown 2023.

Informacion mjekësor
Unë shprehimisht pranoj të marr ndihmën e parë dhe/ose ndonjë trajtim mjekësor që konsiderohet i nevojshëm nga çdo personel mjekësor në rast të një lëndimi, aksidenti ose sëmundjeje gjatë pjesëmarrjes sime në Tirana Trowdown 2023. Unë e pranoj gjithashtu se Tirana Throwdown, nuk është e detyruar të ofrojë trajtim mjeksor të mëtejshëm.

Dëmshpërblimi
Unë pranoj dhe kuptoj rreziqet e përfshira në aktivitetet e ofruara nga Tirana Trowdown. Prandaj, unë marr përgjegjësi financiare dhe pranoj përgjegjësi për çdo lëndim që mund t'i shkaktoj vetes dhe/ose për çdo dëmtim ose vdekje që mund t'u shkaktoj të tjerëve dhe/ose për çdo dëmtim të pronës të shkaktuar nga unë.

Imazhe/Video
Unë i jap Tirana Trowdown, dhe të gjithë personave ose personat juridikë të autorizuar prej tyre, lejen për të fotografuar, incizuar dhe transmetuar foto ose video të miat , si dhe ti publikojnë çdo foto ose video/film timin në faqen e tyre të internetit si dhe të përdorin çdo material tjetër promovues dhe edukativ pa kompensim ose shpërblim. Përdorimi i imazheve dhe videove/filmave të marra nga unë nuk do të përdoret për asnjë qëllimi tregtar pa pëlqimin paraprak me shkrim të Tirana Throwdown.

Ligji - Juridiksioni
Kjo Marrëveshje do të trajtohet dhe do të interpretohet sipas ligjit shqiptar. Të gjitha mosmarrëveshjet ose konfliktet që lindin nga kjo marrëveshje, do ti nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të Gjykatave kompetente të Republikës së Shqipërisë.

Politika e privatësisë
Lidhur me përpunimin e të dhënave personale Tirana Throwdown thekson se të dhënat personale të atletëve do të përpunohen për qëllime të lidhura rreptësisht me eventin. Këto të dhëna do të jenë objekt i përhapjes në çfarëdo forme të imazheve ose videove të veta të marra në faqen e internetit, youtube, facebook, instagram, twitter, të printuar dhe/ose në çdo mjet tjetër.

Tirana Throwdown do përdorë emailet e atletëve të regjistruar për të dërguar vetëm buletinet me email. Postat e sportistëve të regjistruar nuk do t'u jepen palëve të treta. Të gjitha postat e atletëve mbahen në serverët e Tirana Throwdown për një kohë të pacaktuar.

Te Fundit
Tirana Throwdown nuk është përgjegjës nëse shteti shqiptar apo autoritetet lokale ose ndërkombëtare kërkojnë që ngjarja duhet të shtyhet ose duhet të anulohet si rezultat i një ngjarjeje të Forcës Madhore (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, fatkeqësitë natyrore, epidemitë, etj.). Nëse shteti shqiptar ose autoritetet kompetente kërkojnë që ngjarja të mos zhvillohet për asnjë arsye, një datë e re do të caktohet nga Tirana Throwdown në të njëjtin vend ose në një vend tjetër. Pjesëmarrja e atletëve do të transferohen automatikisht në datën e re dhe si atletët ashtu edhe spektatorët nuk do të duhet të paguajnë asnjë tarifë shtesë.

TiranaThrowdown nuk është përgjegjës për çdo tarifë që mund t'u shkaktohet atletëve dhe/ose spektatorëve për kostot ndaj palëve të treta (përfshirë, por pa u kufizuar në, hotelet, biletat e linjës ajrore, lundrimet, etj.).

___________________

ENG

Images/Videos
I grant Tirana Throwdown, and all persons or legal entities authorized by them, permission to photograph, record and transmit my photos or videos, as well as to publish any photos or videos/films of mine on the website. their website and use any other promotional and educational material without compensation or reward. The use of images and videos/films taken by me will not be used for any commercial purpose without the prior written consent of Tirana Throwdown.

Law - Jurisdiction: This Agreement shall be governed by and construed in accordance with Albanian law. All disputes or conflicts arising from this agreement will be subject to the exclusive jurisdiction of the competent Courts of the Republic of Albania.Disclaimer and Privacy Policy

(Please read carefully as it affects your legal rights)

Express assumption of risk
I agree and acknowledge that participation in Tirana Throwdown includes various risks in terms of injuries, falls that may result in serious injuries, injuries due to negligence on my part or by other people around me, injury due to improper use of the equipment, any serious personal injury or deterioration of health (eg musculoskeletal, cardiovascular, neurological, etc.) or any risk of property damage.

I agree and acknowledge that any of the aforementioned risks may result in serious injury or death to me but I affirm that I am informed and fully aware of the risks of rhabdomyolysis and I acknowledge that Tirana Trowdown is not responsible for any injury or death or property damage due to malfunction and/or damage to the scene.

I willingly and expressly take full responsibility for the risks to which I am exposed and accept full responsibility for any injury, damage or death that may result from participating in Tirana Throwdown 2023.

I declare with full responsibility that I have no physical injuries or illnesses that will endanger myself or others, and I do not suffer from any health condition that could be worsened by participating in Tirana Throwdown 2023.

Medical Information
I expressly agree to receive first aid and/or any medical treatment deemed necessary by any medical personnel in the event of injury, accident or illness during my participation in Tirana Throwdown 2023. I also acknowledge that Tirana Throwdown, is not obliged to provide further medical treatment.

Indemnification
I accept and understand the risks involved in the activities offered by Tirana Throwdown. Therefore, I take financial responsibility and accept liability for any injury I may cause to myself and/or for any injury or death I may cause to others and/or for any property damage caused by me.

Privacy Policy
Regarding the processing of personal data, Tirana Throwdown emphasizes that the athletes' personal data will be processed for purposes strictly related to the event. This data will be subject to dissemination in any form of its own images or videos taken on the website, youtube, facebook, instagram, twitter, printed and/or in any other medium.

Tirana Throwdown will use the email addresses of registered athletes to send email newsletters only. Mails of registered athletes will not be given to third parties. All athlete mails are kept on the Tirana Throwdown servers indefinitely.

Disclaimer
Tirana Throwdown is not responsible if the Albanian state or local or international authorities require that the event be postponed or canceled as a result of a Force Majeure event (including, but not limited to, natural disasters, epidemics, etc.). If the Albanian state or competent authorities request that the event not take place for any reason, a new date will be set by Tirana Throwdown at the same or another location. Athletes' participation will be automatically transferred to the new date and both athletes and spectators will not have to pay any additional fees.TiranaThrowdown is not responsible for any fees that may be incurred by athletes and/or spectators for costs to third parties (including, but not limited to, hotels, airline tickets, cruises, etc.).

ENG
Registration fees are non-refundable for any reason and registrations are not transferable to any other person for any reason.

ALB 
Tarifat e regjistrimit nuk janë të kthyeshme për asnjë arsye si dhe regjistrimet nuk janë të transferueshme tek asnjë person tjetër për asnjë arsye.

 

EVENT INFO

Email

Info@tiranathrowdown.com

Place

Mullet Tirana, Albania

Social

Register

REGISTER HERE

SPONSORS